Kurs SQL programiranje i administracija

Kurs SQL programiranje i administracija

Opis kursa

Kurs SQL programiranje i administacija zaposlenom omogućava sticanje znanja i veština potrebnih za planiranje, dizajn i razvoj baza podataka, baziranih na Microsoft SQL Serveru i programskom upitnom jeziku Transact-SQL (T-SQL). Kurs počinje uvodom u SQL tehnologiju, upoznavanjem sa SQL Serverom i T-SQL jezikom, da bi kasnije, kroz teorijske koncepte i praktične primere, bio prikazan način implementacije baza podataka i rad sa njima. U kursu se obrađuju osnove SQL Servera i T-SQL jezika, kroz proces instalacije SQL Servera, kreranja i instalacije baza podataka, do naprednih tehnika postavljanja upita nad postojećim bazama.

Potrebno predznanje

Da bi se ovaj kurs efektivno pratio potrebno je najosnovnije poznavanje operativnih sistema na korisničkom nivou, a poželjno i početno znanje u programiranju (pisanje i razumevanje programskog koda).

Cilj kursa

Zaposleni će dobiti osnovna i naprednja znanja potrebna za rad sa Microsoft SQL bazama podataka kroz detaljno predstavljene teorijske osnove baza i u skladu sa tim, na adekvatan način, prikazane načine instalacije i održavanje baza, smeštanje podataka u baze, kao i dolaženja da potrebnih podataka, koji su već smešteni u bazama. Zaposleni će se upoznati sa Microsoft SQL Serverom i T-SQL upitnim jezikom na postupan način. Cilj je da nakon ovog kursa zaposleni razumeju osnovne koncepte baza podataka, da steknu potrebna znanja iz domena instalacije, kreiranja, konfigurisanja i upravljanja bazama podataka, i da sami umeju da kreiraju upite za dobijanje potrebnih rezultata.

 • Procena vremena

  35h

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  20

 • Broj testova

  26

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje