Kurs Cambridge International AS and A Level Business

Kurs Cambridge International AS and A Level Business

Pripremni kurs Cambridge International AS and A Level Business je razumevanje poslovnih aktivnosti s aspekta marketinga, menadžmenta ljudskih resursa, finansijskog menadžmenta, strategijskog i operativnog menadžmenta. 

Kurs Cambridge International AS and A Level Business - opis i ciljevi

Pripremni kurs Cambridge International AS and A Level Business se sastoji iz šest modula. 

U prvom modulu, „Poslovno okruženje”, objašnjeni su osnovni pojmovi u vezi sa preduzećem, njegovim funkcionisanjem, poslovnom strukturom, veličinom preduzeća, ciljevima poslovanja, kao i uticajem spoljnih faktora na poslovanje.

Modul „Ljudi u organizaciji” govori o liderstvu, motivaciji, organizacionoj strukturi i poslovnoj komunikaciji. U trećem modulu, „Marketning”, reč je o osnovnim pojmovima vezanim za marketing, kao i o marketing okruženju, marketing istraživanju i planiranju.

U modulu „Operacioni menadžment i upravljanje projektima“ biće reči o operativnom planiranju, upravljanju zalihama i iskorišćenosti kapaciteta, upravljanju kvalitetom i upravljanju projektima.

„Finansije i računovodstvo”, kao peti modul kursa, obuhvata pojam i razumevanje osnovnih finansijskih izveštaja, kao što su bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o gotovinskim tokovima, predviđanja novčanih tokova, budžetiranja, analize objavljenih računa i investicione procene.

Poslednji modul, „Strategijski menadžment”, kao što i sam naziv govori, obuhvata definisanje i karakteristike strategija poslovanja, ključne korake u strategijskom menadžmentu kao i strategijske analize.

 • Procena vremena

  95h 28min

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  33

 • Broj testova

  39

 • Kategorija

  Jezici

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Jezici

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri